Register Login
NEWS
สมณกระทรวงพิธีกรรมให้การรับรองคำแปลหนังสือพิธีขับไล่ปีศาจ ฉบับภาษาไทย

ตามที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมซึ่งทำงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ ดำเนินการแปลหนังสือ DE EXORCISMIS ET SUPPLICATIONIBUS QUIBUSDAM EDITIO TYPICA TYPIS VATICANIS MIM "พิธีขับไล่ปีศาจและบทภาวนาวอนขอต่างๆ" เพื่อที่จะให้มีการแต่งตั้งพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่ขับไล่ปีศาจในแต่ละสังฆมณฑล สิ่งสำคัญสำหรับพิธีขับไล่ปีศาจก็คือ หนังสือที่จะใช้ในพิธีนี้ จึงได้มีการแปลจากต้นฉบับภาษาละตินและส่งไปขอการรับรองจากสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ในที่สุดสมกระทรวงพิธีกรรมฯ ได้ตรวจคำแปลและให้การรับรอง โดยมีเอกสารลงวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ.2019